= Cirkevná ?kola ú?itkového vytvarníctva sv. Luká?a


Cirkevná škola úžitkového výtvarníctva sv. Lukášastredná škola

Cšuv sv. Lukáša patrí k mladším umeleckým stredným školám na Slovensku. Je  v poradí šiestou školou úžitkového výtvarníctva, avšak jedinou cirkevnou na Slovensku.


Predmetom hlavnej činnosti školy je poskytovanie úplného odborného stredného vzdelania umeleckého zamerania, predovšetkým sakrálna umelecko-úžitková tvorba.


Odbory sú 4-ročné, pričom na štúdium sú uchádzači prijímaní na základe talentovej skúšky. Štúdium je ukončené maturitnou skúškou.


Škola uplatňuje jednotu výchovy a vzdelávania, spojenie teórie s praxou a usiluje sa o všestranný harmonický rozvoj osobnosti mladého človeka. Okrem všeobecnej a odbornej zložky vzdelávania kladie dôraz na mravnú a etickú výchovu v súlade s učením Katolíckej cirkvi.


Vzdelanie je rovnocenné vzdelaniu na štátnej či súkromnej škole rovnakého zamerania a je poskytované bezplatne.


 Škola zabezpečuje ubytovanie v zmluvnom internáte školskom internáte Združenej strednej školy na ulici T. Vansovej, kde sa študenti môžu aj stravovať.


 Študenti môžu navštevovať rôzne krúžky a majú aj prístup k internetu. Vo voľnom čase môžu navštevovať kultúrne podujatia a je im poskytovaný duchovný program.