= Cirkevná škola úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša

prijímacie skúsky

 

Talentové skúšky sa uskutočnia 16. juna 2015!

- druhé kolo

 

 

Informácie o konaní talentových skúšok

Kedy:   16. júna2015 od 7.30 
Kde:   na Kalinčiakovej ulici č. 48 v Topoľčanoch
(budova bývalej materskej školy pri zimnom štadióne)

Časový harmonogram:

07.30 – 08.00 h. zápis, zaplatenie poplatku, výber čísla, slávnostné uvítanie
a rozdelenie do ateliérov
08.00 – 09.30 h. perspektívne kreslenie podľa modelu
09.40 – 11.30 h. farebná figurálna kompozícia
11.30 – 12.30 h. obedná prestávka
12.30 – 14.00 h. modelovanie – priestorový objektČo si so sebou priniesť:

 • domáce práce - 5 najlepších prác (plošných, priestorových, digitálnych...)
 • občiansky preukaz rodiča prípadne žiaka
 • pozvánku na talentovú skúšku
 • mäkké ceruzky typu 3B, 4B, 5B, 6B
 • plastickú gumu (mäkkú)
 • pastely, suchý pastel alebo GIOCONDA – olejový pastel
 • štetce guľaté a ploché (č. 6 – 18)
 • paletu (drevenú alebo plastovú)
 • temperové farby, vodové farby, misky na vodu, handričky
 • nožničky, orezávací nožík
 • papierovú lepiacu pásku, tekuté disperzné lepidlo
 • špachtle, očká na modelovanie a rezací drôt na hlinu

Ďalšie informácie:

 • Počas konania talentových skúšok budete mať zabezpečený pitný režim!
 • Výsledkz prijímacích skúšok budú zverejnené na škole najneskôr do troch dní od konania skúšky.
 • Prijatí študenti nebudú platiť žiadne školné poplatky, budú si platiť len pomôcky a umelecké potreby, ktoré potrebujú k vyučovaciemu procesu prostredníctvom Rodičovského združenia pri CŠÚV sv. Lukáša vo výške 70 € / celý školský rok.
 • Prijatí uchádzači musia doručiť zápisný lístok zo základnej školy čo najskôr po obdŕžaní rozhodnutia.
 • Žiadame uchádzačov o štúdium, aby prišli na skúšku včas!Bližšie informácie:
038/532 66 53
0903 982 220
www.csuv-lukasa.sk
csuv.tajomnicka@zoznam.sk


Prajeme Vám Božie požehnanie, tvorivého ducha, veľa odvahy a trpezlivosti na skúške!

 

Kritériá prijatia na štúdium v rámci prijímacieho konania na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania
pre školský rok 2015/2016

Riaditeľka Cirkevnej školy úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša v zmysle ustanovenia § 65 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 7 v náväznosti na § 66 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 12 Vyhlášky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách určuje termín, formu, obsah, rozsah prijímacej skúšky.

Možnosť štúdia v školskom roku 2014/2015 v študijných odboroch:
8260 M propagačné výtvarníctvo,
8261 M propagačná grafika,
8222 M úžitková maľba,
8245 M 01 konzervátorstvo a reštaurátorstvo drevorezieb,

 

Uchádzač o štúdium bude prijatý na základe kritérií:

  • Ukončenie 9. ročníka ZŠ
  • Úspešné vykonanie talentovej skúšky

Hodnotiace disciplíny talentovej skúšky:         

  • Perspektívne kreslenie podľa modelu ( zátišie )
  • Farebná figurálna kompozícia
  • Modelovanie – priestorový objekt
  • Domáce práce – 5 kusov 

Uchádzač o štúdium môže dosiahnuť v jednotlivých disciplínach nasledujúci počet bodov:

 

1. Perspektívne kreslenie podľa modelu ( zátišie ) 0 – 20 bodov
2. Farebná figurálna kompozícia 0 – 20 bodov
3. Modelovanie - priestorový objekt 0 – 20 bodov
5. Domáce práce 5 kusov 0 – 20 bodov

 

Bodové hodnotenie:

Uchádzač o štúdium po absolvovaní a splnení všetkých kritérií talentových skúšok môže dosiahnuť maximálny počet bodov 100.
Uchádzač o štúdium vyhovie kritériám talentovej skúšky, ak dosiahne za všetky hodnotiace časti spolu 55 a viac bodov.
V prípade rovnakého počtu bodov u viacerých uchádzačov bude uprednostnený uchádzač, ktorý navštevoval ZUŠ alebo cirkevnú školu.
Ústny pohovor prebieha zo všeobecného prehľadu rímsko-katolíckeho náboženstva.

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený študijný odbor a odborné správy špeciálnych pedagógov, psychológov a pod. Pri realizácii výtvarných úloh sa k uvedeným skutočnostiam neprihliada.

Ostatné podmienky prijatia na štúdium
Ak uchádzač vyhovie kritériám pre prijatie a umiestni sa v poradí na mieste, ktoré prevyšuje stanovený počet prijímaných študentov na zvolený študijný odbor, je možné ho v prípade záujmu preradiť na iný študijný odbor, na ktorom sú po prijímacej skúške neobsadené miesta.

Prerokované pedagogickou radou školy 23. 1. 2015


Mgr. art. Dominika Balková
riaditeľka školy