= Cirkevná škola úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša


8261 M-Propagačná grafika

 • štvorročné štúdium
 • maturitná skúška
 • úplné stredné odborné vzdelanie
 • medzinárodný štandard klasifikácie vzdelania ISCED 3–3B

Uplatnenie :

 • v propagačných a grafických firmách
 • v informačných centrách
 • dizajnových štúdiách
 • v štúdiách vizualizácie interiérov a exteriérov
 • v reklamných agentúrach
 • vo vlastných firmách
 • v daľšom štúdiu na vysokých školách

Charakteristika absolventa :

 • je kreatívny pracovník, v oblasti grafického dizajnu
 • orientuje sa v oblasti výtvarnej tvorby zameranej na propagáciu
 • samostatne výtvarne myslí a presadzuje nové netradičné návrhy a postupy
 • pozná používané spôsoby spracovania materiálov v procese realizácie návrhov
 • využíva invenčnosť, kreativitu a vie voliť adekvátne výtvarné prostriedky
 • dokáže zvážiť realizačno-technologický postup a predpokladať jeho psychologický účinok  v reklame
 • vie kultivovane komunikovať, argumentovať a obhajovať svoje návrhy v obchodnom styku s klientom
 • pracuje s fotoaparátom, videokamerou a príslúchajúcou technikou
 • ovláda programy: Corel DRAW-na vektorovú grafiku, Adobe Photoshop- na rastrovú grafiku (uprava fotografii),Adobe InDesing- sadzbový program,Adobe Dreamweaver- na tvorbu www stránok,
  Adobe Flash- animácia a dynamický web,Adobe Premiere Pro - strih videa, 4D CINEMA- 3d grafika