= Cirkevná škola úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša


8260 M- propagačné výtvarníctvo

 • štvorročné štúdium
 • maturitná skúška
 • úplné stredné odborné vzdelanie
 • medzinárodný štandard klasifikácie vzdelania ISCED 3–3B

Uplatnenie :

 • v propagačných a grafických firmách
 • v informačných centrách
 • dizajnových štúdiách
 • v štúdiách vizualizácie interiérov a exteriérov
 • v reklamných agentúrach
 • vo vlastných firmách
 • v daľšom štúdiu na vysokých školách

Charakteristika absolventa :

 • absolvent je kreatívny v oblasti výtvarnej propagácie
 • má vzťah k všetkým formám umenia
 • pozná etapy, medzníky a zákonitosti v dejinách výtvarnej kultúry a hlavné estetické kategórie
 • ovláda základné princípy využitia farebnej škály pre plošné a plastické vyjadrenie
 • má základy zobrazovania a kreslenia technických výkresov
 • má  základy uplatnenia a využitia písma, jeho kreslenie a konštruovanie aj  s využitím   počítačových programov
 • ovláda základy programov: Corel DRAW-na vektorovú grafiku, Adobe Photoshop- na rastrovú grafiku (úprava fotografií), Adobe Dreamweaver- na tvorbu www stránok
  Adobe Flash- animácia a dinamický web, Adobe Premiere Pro - strih videa
 • uplatnuje kresliarske schopnosti na vyjadrenie vlastného výtvarného názoru
 • používa a presadzuje nové netradičné myšlienky, metódy, technické prostriedky
 • navrhuje účelové a úžitkové tvary a predmety
 • výtvarne dotvára architektúru interiéru i exteriéru
 • aplikuje nové poznatky z odboru vo vlastnej práci – pracuje s počítačom, ovláda príslušné užívateľské programy
 • využíva invenčnosť, kreativitu a volí adekvátne výtvarné prostriedky pri finalizácii   návrhov
 • vie zvážiť realizačno-technologický postup a predpokladať jeho psychologický účinok    v reklame a v architektúre
 • vie kultivovane komunikovať, argumentovať a obhajovať svoje návrhy v obchodnom styku s klientom