= Cirkevná škola úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša


8245 M 01 konzervátorstvo a reštaurátorstvo drevorezieb

 • štvorročné štúdium
 • maturitná skúška
 • úplné stredné odborné vzdelanie
 • medzinárodný štandard klasifikácie vzdelania ISCED 3–3B

Uplatnenie :

 • výtvarne, remeselne  a  teoreticky   vzdelaný   odborník v odbore konzervátorstvo a reštaurátorstvo na stredoškolskej úrovni
 • kvalifikovane  môže  vykonávať  všetky konzervátorské    úkony na umeleckohistorických predmetoch úžitkového umenia predmetoch
 • ošetrenie a údržbu predmetov  zbierkových  fondov  v múzeách a   galériách
 • reštaurovanie historického nábytku v plnom rozsahu
 • v daľšom štúdiu na vysokých školách

Charakteristika absolventa :

 • je kreatívny pracovník, so zmyslom pre krásu a estetické životné prostredie
 • samostatnostatný v práci
 • ovláda historické technologické postupy
 • rozhoduje sa pre správny konzervátorský, prípadne reštaurátorský zásah na diele
 • využíva rôzne povrchové úpravy používané v jednotlivých historických obdobiach
 • používa technologické postupy umeleckoremeselného ručného i mechanického opracovávania dreva
 • rozlišuje charakter slohov a príslušné technologické postupy
 • ovláda technológie spracovania dreva
 • ovláda techniky zdobenia, povrchových úprav, polychrómie a pozlacovania
 • aplikuje nové poznatky z odboru vo vlastnej práci
 • vie spracovať reštaurátorskú dokumentáciu
 • ovláda základy programov: Corel DRAW-na vektorovú grafiku, Adobe Photoshop- na rastrovú grafiku ( úprava fotografií ), Adobe Dreamweaver- na tvorbu www stránok
  Adobe Flash- animácia a dynamický web,Adobe Premiere Pro - strih videa
 • ovláda základy v oblasti ekonomiky