= Cirkevná škola úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša


8222 M– úžitková maľba

 • štvorročné štúdium
 • maturitná skúška
 • úplné stredné odborné vzdelanie
 • medzinárodný štandard klasifikácie vzdelania ISCED 3–3B

Uplatnenie :

 • výtvarné riešenie interiérov a exteriérov architektúry v plošnom i priestorovom prevedení
 • v dizajnových štúdiách
 • v štúdiách vizualizácie interiérov a exteriérov
 • vo vlastných firmách
 • v daľšom štúdiu na vysokých školách

Charakteristika absolventa :

 • je kreatívny pracovník, v oblasti užitkovej maľby
 • orientuje sa v oblasti výtvarnej tvorby zameranej na propagáciu
 • samostatne výtvarne myslí a presadzuje nové netradičné návrhy a postupy
 • využíva invenčnosť, kreativitu a volí adekvátne výtvarné prostriedky
 • dokáže zvážiť realizačno-technologický postup a predpokladať jeho psychologický účinok v reklame a v architektúre.
 • vie kultivovane komunikovať, argumentovať a obhajovať svoje návrhy v obchodnom styku s klientom
 • navrhuje účelové a úžitkové tvary a predmety,
 • výtvarne dotvára architektúru interiéru i exteriéru,
 • uplatňuje a využíva písma, jeho kreslenie a konštruovanie
 • pozná maliarske techniky, výrobné materiály a špecifickosť ich použitia
 • ovláda základy programov: Corel DRAW-na vektorovú grafiku, Adobe Photoshop- na rastrovú grafiku ( úprava fotografií ), Adobe Dreamweaver- na tvorbu www stránok,
  Adobe Flash- animácia a dynamický web,Adobe Premiere Pro - strih videa
 • základy v oblasti ekonomiky