= Cirkevná škola úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša
 

predmety

anglický jazyk

ANJ

dejepis

DEJ

dejiny výtvarnej kultúry

DVK

ekonomika

EKN

figurálne kreslenie

FIK

chémia

CHE

informatika

INF

intermediálna tvorba

INT

katolícke náboženstvo

NBK

matematika

MAT

občianska náuka

OBN

navrhovanie

NAV

nemecký jazyk

NEJ

odborné kreslenie a modelovanie

OKM

ochrana kultúrnych pamiatok

OKP

písmo

PIS

počítačová grafika

POG

praktické cvičenia

PC

slovenský jazyk a literatúra

SJL

technické kreslenie

TEK

technológia

TEC

telesná a športová výchova

TSV

výtvarná príprava

VYP